เนื้อหา

ครูธุรการโรงเรียน

นางสุจริตราภรณ์ พินิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอก การจัดการทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information