เนื้อหา

นักการภารโรง

นักการภารโรง 

นายวีระ สิทธิพล

ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

นายนิพนธ์ สิทธิมงคล

ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

นายไพศาล ชลสินธุ์

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นายสำรวย เจนดง

ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

นายนเรศ กายสิทธิ์

ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

นางพรนรินทร์  พรสิริ

ตำแหน่ง ช่างสีชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information