เนื้อหา

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศารทูล ฉิมพาลี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอก เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

นางรุ่งทิพย์ เทศพรม

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

นางสาวจินตนา พันธ์ธรรม

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

นางเสาวลักษณ์ ชาบาง

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) 

นางสาคร ลพบุรี

วิทยฐานะ..ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธ์

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

นางสาววาสนา มณฑาลพ

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา 

นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information